£30,000 Cymunedau Gwyrd Fund / £30,000 Green Communities Fund

Mae Cadwyn Clwyd wedi lawnsio prosiect newydd o’r enw Cymunedau Gwyrdd, sydd wedi’w ariannu gan Gynllun Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles (ENRaW)

Llywodraeth Cymru. Bwriad y prosiect yw i ariannu prosiectau a arweinir gan gymunedau i’w helpu i gyflawni mentrau gwyrdd, yn ogystal â chefnogi adferiad Covid a thwf gwyrdd ar lefel gymunedol.

Bydd Cymunedau Gwyrdd yn cynnig grant o hyd at £30,000 i 30 o gymunedau gwledig yn Siroedd Dinbych, Conwy, Fflint a Wrecsam i gymryd rhan yn y prosiect, a fydd yn cael eu dewis drwy broses galwad agored.

Rhai enghreifftiau o brosiectau cymwys yw;

  • Gerddi cymunedol, rhandiroedd a pherllannau, coedlannau, mynwentydd, afonydd a phyllau lleol
  • Ardaloedd bywyd gwyllt a gwarchodfeydd natur
  • Milltiroedd cymunedol i gysylltu cymunedau a thrafnidiaeth werdd gan gynnwys rhwydweithiau beicio a mannau gwefru
  • Llwybrau cerdded, trofeydd trefol a chylchdeithiau o amgylch pentrefi
  • Canolfannau a mentrau cymunedol all gyfrannu at lliniaru allyriannau carbon (er enghraifft inswleiddio, lleihau ynni, ond heb fod yn gyfyngiedig iddo).

Cadwyn Clwyd have launched a new project called Green Communities, funded by the Welsh Governments’ Enabling Natural Resources and Wellbeing (ENRaW) Scheme.

The project’s aim is to support community-led projects and help them to achieve green initatives, in addition to supporting Covid recovery and green growth at a community level.

Green Communities will be offering up to £30,000 to 30 rural communites in Denbighshire, Flintshire, Conwy and Wrexham to take part in the project, who will be selected through an open call process.

Some examples of eligible projects are:

  • Community gardens, allotments and orchards, woodlands, churchyards, rivers, and ponds
  • Nature reserves and wildlife areas
  • Community miles to connect communities and green transport including cycling networks and charging points
  • Walking paths and circular walks around villages
  • Community Buildings and community enterprises to undertake projects which contribute to SMNR such as small-scale carbon mitigation measures (such as but not limited to insulation, energy reduction)

Let us know if you’re interested. We can send you the Guidance notes and Expression of Interest form if you’d like to have a look at them.

We already drew up several ideas and we need only enough number of volunteers to get them off the ground. If you are willing to help our neighborhood become a resilient community, please take a look at the brochure and mindmap below:

Download the brochure by clicking the button below

This is the mindmap of an earlier funding application and – as you might have seen on the above brochure – some of the ideas are now existing initiatives (community groups and social enterprises).

Find the next dot or put a new dot on the map and let’s get it done together! ☺️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: